.
.
. . .

Termonukleární reakce vyvolaná lasery

Impulsní infračervené lasery jsou schopny vytvořit značné hustoty plazmatu, a to přirozeně vede k pokusům užít jich k zapálení termojaderných reakcí. Nejvýkonnější jsou tyto dva lasery:

Laserové prostředíVlnová délka [μm]Mezní hustota nk [m−3]
Neodymové sklo1,061027
CO210,61025
Pozn.: Kritická hustota nk = ε02/e2 je taková, při níž ω = ωp. Protože se záření laseru nemůže šířit plazmatem s hustotou větší než je kritická, je zřejmé, že parametr nk hraje ústřední roli.

Jako příklad současných dosažitelných výkonů uveďme, že laser s neodymovým sklem dodá 250 J za 0,1 ns, neboli 2,5⋅1012 W, což je hodnota rovnající se šestinásobku celého elektrického výkonu ve Spojených státech (vztaženo k roku 1985). K uskutečnění termojaderné reakce pomocí laserů byly navrženy dvě cesty.

Laser-plyn

Paprsek CO2 laseru ionizuje a zahřívá dlouhý sloupec plynného deuteria a tricia o hustotě okolo 1023 m−3. Světlo laseru je absorbováno mechanizmem inverzního brzdného záření, což je prostě odporový útlum světelných vln způsobený elektron-iontovými srážkami. Poněvadž se srážková frekvence mění jako kT(elektronů)−3/2, je tento proces při termonukleárních teplotách zcela neúčinný a pro n „mnohem menší než“ nk by absorpční délka byla řádově kilometry. Lze však očekávat, že při velkých intenzitách se objeví nelineární parametrické procesy, jež mohou zvýšit absorpci a zkrátit délku plazmatu na rozumné rozměry.

Laser-pevný terčík

V systému laser-pevný terčík je laserové světlo fokusováno na malý terčík pevného DT, který má hustotu n0 okolo 5⋅1028 m−3 a měrnou hmotnost ρ0 = n0M = 200 kg/m3. Poněvadž n0 je mnohem větší než nk dokonce i pro laser s Nd-sklem, záření se odráží, jakmile se na povrchu terčíku vytvoří plazma o hustotě 1027 m−3. Zda bude zbytek terčíku ionizován a zahřát na 10 keV, závisí na anomální absorpci způsobené nestabilitami parametrického rozpadu.

Při hustotách řádově 1028 m−3 je nemožné vytvořit tak silné magnetické pole, aby vyrovnalo tlak plazmatu (nkT). K reakci musí dojít v mikroexplozi trvající méně než 10−10 s. Rychlost, s níž plazma expanduje, je dána setrvačností iontů a potenciálem plazmatu (řádově kTc), jímž jsou ionty urychlovány. Rychlost expanze je tudíž souměřitelná s akustickou rychlostí

 v_{\rm z}=\sqrt{kT_{\rm(elektronů)}\over M}\,.(1)
a doba udržení τ je dána poměrem R/vz, kde R je poloměr terčíku. Užijeme-li tuto hodnotu spolu se střízlivým odhadem účinností zmíněných procesů, dostaneme Lawsonovo kritérium pro n⋅τ při laserové termojaderné reakci. Toto kritérium se obvykle vyjadřuje jako
 \rho R > 10 kg/m^2 .(2)
Kdyby mělo být toto kritérium splněno pro ρ = ρ0, vyžadovalo by laserový impuls větší než 3⋅1010 J, což je zcela mimo dosah nejbujnější představivosti. Možným řešením je stlačit terčík na ρ = 104⋅ρ0. Při intenzitách nad 1019 W/m2 je tlak záření řádově 1011 Pa. To však pro požadovanou kompresi nedostačuje. Proto je možné pokračovat následujícím způsobem. Terčík je ozářen laserovými paprsky ze všech stran. Laserová energie je absorbována parametrickými procesy v kritické vrstvě a povrchová slupka plazmatu se zahřeje. Tato povrchová slupka pak expanduje a její hybnost způsobí stlačení vlastního nitra terčíku, které představuje 10 procent původního terčíku. Pak dojde k reakci v tomto nitru a uvolněná energie je zachycena okolní lázní kapalného lithia. Energie nezbytná k ohřátí terčíku je úměrná jeho hmotnosti 4/3⋅πρR3. Je-li splněno Lawsonovo kritérium a R = 10/ρ, musí být energie laseru úměrná ρ−2. Je-li faktor stlačení 104, dosáhne se tak 108 násobného snížení potřebného výkonu. Tím se požadovaná energie impulzu redukuje na realistickou hodnotu pod 1 MJ.
<< Předchozí (Termonukleární fúze – Problémy)   [Nahoru Další (Termonukleární fúze – Současnost a budoucnost) >>